W których krajach Europy znajomość języków obcych jest najniższa?

Większość Europejczyków zna przynajmniej jeden język obcy. Jednak w niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, Rumunia i Węgry, odsetek osób znających tylko swój język ojczysty jest znacznie wyższy niż średnia europejska wynosząca 35,4%.

W Wielkiej Brytanii aż 63,2% osób nie zna żadnego języka obcego. Jest to najwyższy odsetek w Europie. Na drugim miejscu są Rumunia (64,2%) i Węgry (57,6%).

W Hiszpanii i Francji odsetek osób znających tylko jeden język ojczysty wynosi odpowiednio 47,1% i 46,4%. Jest to wyższy odsetek niż średnia europejska, ale niższy niż w krajach wymienionych powyżej.

W krajach Europy Północnej, takich jak Norwegia, Dania i Szwecja, większość osób zna więcej niż jeden język. W tych krajach odsetek osób znających tylko swój język ojczysty wynosi mniej niż 10%.

W Polsce odsetek osób znających tylko jeden język ojczysty wynosi 32,9%. Jest to nieco wyższy odsetek niż średnia europejska.

Główne czynniki wpływające na znajomość języków obcych w Europie to:

  • Polityka edukacyjna: Niektóre kraje, takie jak kraje Europy Północnej, mają bardziej zaawansowane programy nauczania języków obcych niż inne.
  • Historia i geografia: Kraje położone w pobliżu granic z innymi państwami są bardziej narażone na kontakt z innymi językami.